Všeobecné obchodní podmínky

PRAHA AIRPORT TRANSFERS, sro

Toto jsou obchodní podmínky společnosti PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
se sídlem Velvarská 1701/25, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ 27593622 .

Zákazník, který využívá služeb společnosti PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, se sídlem Velvarská 1701/25, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 27593622, plně akceptuje tyto obchodní podmínky podpisem objednávky nebo smlouvy nebo podáním online objednávku přes webovou stránku. Potvrzením objednávky vyjadřujete výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami, na které objednávka nebo přepravní smlouva odkazuje. Zákazník, který nesouhlasí s těmito Podmínkami, není oprávněn uzavřít jakoukoli smlouvu se Společností nebo provést objednávku prostřednictvím webových stránek Společnosti.

Pokud není dohodnuto jinak, veškeré přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou poskytovány výhradně registrovanými vozy taxislužby bez taxametru podle zákona č. 111/1994 Sb., silniční doprava, dle § 21 odst. 4 na základě předchozího písemné smlouvy au vícemístných vozů s kapacitou nad devět osob včetně řidiče jako příležitostná osobní silniční doprava.

Tyto Obchodní podmínky jsou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů zákazníků Společnosti je realizována v návaznosti na novelu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Základní pojmy

1.1 Společnost – Společnost je dopravcem nebo zprostředkovatelem přepravy společnosti PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, se sídlem Velvarská 25, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 27593622, která zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto obchodních podmínek pro Zákazníka.

1.2 Zákazník – osoba nebo společnost, která využívá služeb Společnosti na základě objednávky nebo smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

1.3 Podmínky – podmínky, za kterých Společnost poskytuje Zákazníkovi své přepravní nebo zprostředkovatelské služby; nezbytnou podmínkou pro využívání služeb Společnosti je výslovný souhlas Zákazníka s těmito podmínkami.

1.4 Služba/Přeprava – vlastní doprava nebo zprostředkování Přepravy, cestovních služeb nebo jiných služeb Zákazníka, prováděné nebo zprostředkované Společností.

1.5 Řidič – řidič je zaměstnancem společnosti PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, nebo smluvním řidičem, se kterým PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro sjednává přepravní službu.

1.6 Osobní údaje zákazníků - osobní údaje, které v souvislosti s objednáváním nebo realizací činnosti Společnosti pro Zákazníka sděluje Zákazník Společnosti.

 1. Soukromé údaje zákazníků a nakládání s těmito údaji

2.1 Společnost pracuje při poskytování svých Služeb Zákazníkům s Osobními údaji Zákazníků, které Zákazníkům sdělují Společnosti za účelem řádného zabezpečení a implementace Služby.

2.2. Zákazník souhlasem s těmito podmínkami uděluje Společnosti výslovný souhlas se zpracováním, nakládáním a uchováváním Osobních a jiných údajů poskytnutých Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou.

2.3 Společnost souhlasí se zpracováním svých Osobních a dalších údajů na dobu neurčitou, avšak pouze za účelem realizace Zákazníkem objednaných služeb Společnosti (služba cestujících a zavazadel).

2.4 Společnost není oprávněna poskytovat jakékoli osobní ani jiné údaje sdělené Zákazníkem třetím osobám a podléhá povinnosti obchodního tajemství.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím jeho Osobních a jiných údajů pouze za přísného dodržování podmínek stanovených zákonem pro nakládání s takovými Osobními a jinými údaji.

2.6 Společnost je povinna zpracovávat Osobní a jiné Zákaznické údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze v rozsahu, který Společnost tyto Údaje potřebuje k řádnému výkonu své činnosti a poskytování svých služeb Zákazníkovi.

2.7 Zákazník souhlasí s tím, že pokud nesouhlasí s podmínkami Společnosti pro použití jeho Osobních a jiných údajů, není oprávněn je prostřednictvím služeb Společnosti odmítnout či nevyužít.

2.8 Společnost se zavazuje poskytovat Osobní a další Údaje Zákazníka, a to jak v elektronické podobě, tak v papírové podobě. Za tímto účelem Společnost jmenovala odpovědnou osobu, která zajistí řádné nakládání s osobními údaji Zákazníků.

2.9 Ochranu osobních a jiných údajů zákazníků provádí Společnost v rámci svých vnitřních, právních a administrativních opatření, zejména dle vlastní vnitřní směrnice o ochraně a nakládání s Osobními údaji zákazníků, a nevyužívat služeb třetích stran a společností k zajištění nakládání s Osobními a jinými Zákaznickými údaji.

2.10 Ustanovení o ochraně osobních a jiných údajů zákazníků se vztahují jak na Zákazníka jako fyzickou osobu, tak i na zprostředkovatele, právnické osoby a podnikatele provádějící objednávky a předávání Osobních údajů Zákazníků Společnosti za účelem objednání jeho služby.

2.11 Společnost odpovídá za škody způsobené Zákazníkům porušením povinností při nakládání s jejich Osobními údaji. Podmínkou uplatnění náhrady škody Zákazníkem je však včasné uplatnění reklamace a reklamace porušení povinnosti Společností. Reklamace musí být opodstatněná, porušení povinností společnosti plně a bezpodmínečně prokázáno a reklamace musí být společností uznána.

 1. Záruka kompenzace; Odpovědnost za škodu

3.1 Společnost odpovídá Zákazníkovi za jakoukoli škodu nebo nepříjemnosti v případě, že Společnost nebo její zaměstnanec přímo či nepřímo způsobí škodu. V případě zprostředkování přepravy Zákazníka jiným přepravcem, odpovídá dopravce za škodu způsobenou tím, že přepravu provedl a Zákazník přijímá jejich přepravní službu nástupem do jejich vozidla.

3.2. Zákazník bere na vědomí, že nemá žádné nároky na odpovědnost v těchto případech:

 • Během Přepravy došlo ke zpoždění, ať již zpočátku při příjezdu Zákazníka, nebo při samotném průběhu přepravy z důvodu vyšší moci. Vyšší moc je definována jako zásah přírodní katastrofy, počasí, povětrnostních podmínek, dopravní nehoda, kterou nezavinil řidič Společnosti nebo řidič zprostředkujícího dopravce, zácpa na silnici způsobená opravou silnice nebo jinými komunikacemi nebo zpoždění způsobené vládou nebo administrativní zásah – policisté atp.
 • Došlo ke zpoždění Přepravy vinou Zákazníka nebo jiného objednatele (cestovní kanceláře, hotelu, cestovní kanceláře apod.), například nedostavením se v dohodnutý čas na sjednané místo.
 • Došlo ke škodě na majetku Zákazníka nebo na jeho zdraví v důsledku dopravní nehody, kterou nezavinil řidič Společnosti ani řidič zprostředkujícího dopravce, ale jiný řidič, zvíře nebo osoba.
 • Došlo ke škodě na majetku zákazníka nebo na jeho zdraví nebo životě v důsledku jakéhokoli manévru, který byl řidič nucen provést během přepravy, aby se předešlo větším škodám nebo následkům, jako je nutnost náhlého brzdění v důsledku situace na pozemních komunikacích, ostré objížďky a smyky, kde, pokud se neprokáže opak, je takový manévr považován za nezbytný například pro zabránění střetu se zvířetem, člověkem nebo jiným vozidlem na pozemní komunikaci apod.
 • Došlo ke škodě v důsledku nedbalosti zákazníka nebo jiného příkazce (např. zapomenutí vložit zavazadlo do kufru nebo zapomenutí je vyložit, ztráta drobných předmětů nebo hotovosti při přepravě apod.).

3.3 V případě, že zákazníkovi vznikla škoda vyzvednutím v jiném čase, než je uvedeno na objednávce, má zákazník právo na smluvní pokutu, která představuje paušální náhradu až do výše 2000,- Kč. . Způsobená škoda však musí být prokazatelná a doložená Zákazníkem, který musí uplatnit Reklamaci v souladu s těmito Podmínkami.

3.4 Využitím dopravy Společnosti nebo využitím služeb zprostředkování dopravy Zákazník výslovně prohlašuje, že shledává výši smluvní pokuty až do výše 2 000 Kč jako paušální náhradu škody způsobené přepravou nebo v souvislosti s ní. zcela dostačující a souhlasí s touto částkou. V případě nesouhlasu není Zákazník oprávněn využívat služeb Společnosti a Společnost je povinna poskytnutí takových služeb odmítnout.

3.5 Pokud Zákazník hodlá požadovat náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty 2 000 Kč, je povinen se pro případ škody pojistit. Tuto povinnost pojištění proti škodě v případě úrazu splnil zákazník na základě nástupu a za splnění této povinnosti nese plnou odpovědnost.

 1. Stanovení doby zahájení přepravy

4.1 Zákazník nebo jiný příkazce však výslovně berou na vědomí, že jsou povinni sjednat čas odjezdu Zákazníka, tj. čas příjezdu přepravy v dostatečném předstihu (např. před odletem, zahájením jiného letu, nástupem na jiný let), atd.), včetně offsetu minimálně 30 minut, aby nedocházelo ke zpoždění dopravce z důvodu vyšší moci, špatného provozu nebo komplikací na silnici (nehody, zácpy a jiná dopravní omezení).

4.2 Pokud zákazník nebo jiný objednatel nerespektuje výše uvedené limity a časové rezervy uvedené v objednávce při stanovení času nástupu a následně mu tím vznikne škoda, nemá nárok na náhradu takové škody. ze strany Společnosti.

 1. Způsoby objednání

5.1 Veškeré služby poskytujeme na základě objednávek Zákazníka nebo jiného objednatele (hotel, cestovní kancelář, výletník apod.). Objednávky lze zadávat online prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, telefonicky nebo SMS. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytování služeb Zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Závazným potvrzením je potvrzení formou SMS u telefonické a SMS objednávky a potvrzení e-mailem u objednávek vytvořených prostřednictvím webové stránky a prostřednictvím e-mailu. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, pokud není potvrzeno Společností, kde je Zákazník zároveň upozorněn, že služby Společnosti lze využívat pouze podle těchto Obchodních podmínek.

5.2 Společností potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smlouvy dohodnutých v době potvrzení. Zejména obsah objednávky (přesná specifikace přepravy a počet přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby, souhlas s obchodními podmínkami – zejména s maximální výší smluvní pokuty, popř. omezení odpovědnosti Společnosti za způsobené škody a termín realizace.

 1. Možnosti platby

6.1 Hotově Při platbě převodem nebo jinou službou v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce Společnosti pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, tj. britské libry (GBP), eura (EUR), americké dolary (USD) a další. Platby v hotovosti v cizí měně jsou založeny na aktuálním směnném kurzu české koruny v den vyzvednutí stanoveného Společností, nikoli na kurzu platném v den rezervace.

6.2 Kreditní kartou Pokud Zákazník platí debetní nebo kreditní kartou online, je možné provádět platby v následujících měnách – CZK, EUR, GBP a USD. Pokud Zákazník platí přímo řidiči nebo zástupci Společnosti, je možné provést platbu pouze v CZK a pouze kartami, jejichž loga jsou zobrazena na webových stránkách Společnosti. Pokud Zákazník platí online předem, je o platbě informován řidič nebo zástupce Společnosti; není nutné tisknout potvrzení o platbě.

6.3 Bankovní převod Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na požádání nebo pokud Společnost tuto možnost platby povolila výhradně v případě konkrétního Zákazníka. Společnost může požadovat zaplacení zálohy před realizací objednávky, jinak je oprávněna objednávku zrušit. Faktury lze vystavovat pouze v následujících měnách – CZK, EUR, USD nebo GBP. U faktur vystavených zahraničním odběratelům, kde je cena dopravy nižší než 5 000 Kč, je Společnost oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč za přijetí zahraniční platby.

6.4 PayPal Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na požádání nebo pokud Společnost tuto možnost platby povolila výhradně v případě konkrétního Zákazníka. Společnost může požadovat zaplacení zálohy před realizací objednávky, jinak je oprávněna objednávku zrušit. Faktury lze vystavovat pouze v následujících měnách – CZK, EUR, USD nebo GBP. U faktur vystavených zahraničním odběratelům, kde je cena dopravy nižší než 5 000 Kč, je Společnost oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč za přijetí zahraniční platby.

 1. Faktura; Potvrzení o platbě (záloha)

U plateb prováděných přímo řidiči (platební kartou nebo v hotovosti) vystaví řidič v den vyzvednutí zákazníkovi účtenku (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných online prostřednictvím webových stránek Společnosti bude Zákazníkovi zaslán doklad o objednané službě. Konečnou daňovou fakturu za online vklad vystaví Společnost na vyžádání. Pokud Zákazník zaplatí fakturu (bankovním převodem), fakturu vystaví Společnost a cena je včetně DPH. Pokud je doklad vystaven přímo smluvním řidičem, daňový doklad může, ale nemusí obsahovat DPH, v závislosti na tom, zda je řidič registrovaným plátcem DPH. Všechny uvedené ceny jsou konečné a včetně DPH.

 1. Způsob platby za zpáteční cestu

Pokud rezervace zahrnuje zpáteční cestu nebo větší počet cest, může Zákazník zaplatit celkovou částku buď jednorázově, nebo zaplatit za každou cestu samostatně. Řidič vystaví zákazníkovi účtenku / poukaz s uvedením přesné zaplacené částky. Pokud byly obě cesty zaplaceny, zákazník poskytne řidiči potvrzení o zpáteční cestě / voucher na zpáteční cestu.

 1. Platby předem

U objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo Prahu, může Společnost požadovat zaplacení zálohy na vybrané limuzíny (např. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), jízdy a objednávky pro větší skupiny minimálně 24 hodin předem. určený čas vyzvednutí. V takových případech bude společnost Zákazníka povinna nahlásit zálohu a případný způsob platby. V případě nezaplacení požadované zálohy má Společnost právo zrušit objednávku bez vrácení peněz.

 1. Změna rezervačních a storno podmínek

10.1 Obvyklá doprava (převody) Pokud si Zákazník přeje z jakéhokoli důvodu změnit nebo zrušit svou rezervaci, může tak učinit prostřednictvím webových stránek Společnosti – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , emailem nebo telefonicky před odjezdem – min. dvě hodiny před časem vyzvednutí. Pokud Zákazník již zaplatil za vyzvednutí a zrušil jízdu v požadovaném čase, Společnost mu vrátí peníze nebo mu služba nebude fakturována. Pokud zákazník nezruší službu včas, považuje se předem zaplacená záloha nebo částka za provedení přepravy za výši smluvní pokuty, která společnosti nahradí škodu způsobenou pozdním zrušením.

10.2 Doprava s odběrným místem mimo Prahu Na změny a zrušení převodů, které mají určené místo vyzvednutí mimo Prahu, se vztahují odlišné storno podmínky. Storno musí být provedeno minimálně 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, jinak bude Společnost účtovat 100% storno poplatek jako paušální náhradu ve formě smluvní pokuty zaplacené Zákazníkem. Důvodem uplatnění 100% storna (smluvní pokuty) je úhrada veškerých nákladů na objednanou a neodeslanou přepravu ze strany Společnosti.

10.3 Limuzíny Na změny a zrušení limuzín (jako Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) se vztahují jiné storno podmínky než na běžné transfery. Zrušení musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, jinak bude Společnost účtovat 100% storno poplatek. Důvodem pro uplatnění 100% storno poplatku je úhrada všech nákladů na objednanou a neobsluhovanou Přepravu Společností. V případě, že je váš let výrazně zpožděn (více než 20 minut), nemusíme být schopni zajistit rezervovanou službu. Za takových okolností se snažíme najít nejlepší možné řešení a nabídneme buď vrácení peněz v plné výši nebo možnost změny rezervace na pozdější dobu, případně alternativní vozidlo. Tyto situace jsou zcela vyloučeny z našeho kompenzačního systému.

10.4 Exkurze, prohlídky a další služby Storno musí být provedeno nejméně dvě hodiny před plánovaným výletem, jinak bude Společnost účtovat 100% storno poplatek (smluvní pokuta, jako paušální náhrada za pozdní zrušení). U větších skupin nebo rezervací, kde je vyžadována záloha, je nutné zrušení provést alespoň 24 hodin před zahájením, jinak bude Společnost účtovat 100% storno poplatek jako paušální náhradu ve formě smluvní pokuty hrazené Zákazníkem. . Důvodem 100% storno poplatku je úhrada veškerých nákladů na již objednanou a neprovedenou službu jménem Společnosti.

 1. Vrácení peněz

Pokud Zákazník zruší předplacenou online službu a má nárok na vrácení peněz, budou mu peníze automaticky vráceny na kartu (nebo účet), která byla použita k úhradě objednávky. Výchozí doba pro vrácení peněz je 180 dní od data transakce. Když zákazník požádá o vrácení peněz po 180 dnech, mohou mu být účtovány další poplatky pokrývající jiný způsob vrácení peněz (např. poštovné, bankovní převod nebo poplatky PayPal). V opačném případě musí být jakékoli nároky na vrácení peněz podány do 30 dnů písemně nebo e-mailem na adresu nebo e-mailovou adresu společnosti. Po uplynutí této lhůty již Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na vrácení peněz (kompenzaci).

 1. Odškodnění, maximální smluvní pokuta

Nároky na náhradu škody musí být podány do 30 dnů písemně nebo e-mailem na adresu nebo e-mailovou adresu Společnosti. Po uplynutí této lhůty již Zákazníkovi nevzniká právo na náhradu nebo jakýkoli související nárok na náhradu škody v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty. Jakákoli stížnost zákazníka však bude řádně prošetřena. Náhrada škody/nepříjemností je omezena maximální částkou rovnající se ceně dopravy za rezervaci, maximálně však 2 000 Kč – maximální smluvní pokuta. Náhrada škody je zcela osvobozena v případech, kdy je z logistických důvodů poskytnut náhradní vůz stejného typu nebo stejného vozu v jiné barvě a v situaci, kdy ke škodě dojde v důsledku událostí, které poskytovatel služby nemůže ovlivnit, jako jsou přírodní katastrofy. Nároky na náhradu škody v případě výrazného zpoždění vašeho letu (více než 20 minut) jsou rovněž plně vyloučeny z našeho kompenzačního systému.

 1. Reklamace a uplatnění smluvní pokuty

13.1 V případě jakýchkoliv problémů je Zákazník povinen dodržet tento postup vyřizování reklamace. Pokud si zákazník přeje požadovat náhradu škody, musí o problému neprodleně informovat společnost. Pokud Zákazník nemůže najít svého řidiče nebo má jakýkoli jiný problém s konkrétní objednanou službou, kontaktuje neprodleně Společnost telefonicky. Pokud nebude problém vyřešen okamžitě nebo v požadovaném rozsahu, sdělí Zákazník tuto skutečnost Společnosti e-mailem nebo písemně a uvede podrobnosti o reklamaci. Stížnost bude následně prošetřena co nejdříve, obvykle do několika dnů.

13.2 Veškeré potřebné kontakty týkající se Společnosti pro účely uplatnění reklamace či uplatnění smluvní pokuty/kompenzace najde Zákazník na objednávce nebo smlouvě o přepravě, případně tyto kontakty najde na viditelném místě ve voze, nebo kontakt sdělí příslušný řidič vozu, ke kterému je Zákazník přepravován.

13.3 V případě porušení povinností Společnosti při nakládání a uchovávání nebo používání jejích Osobních údajů má Zákazník právo podat stížnost na postup Společnosti v této věci. Stížnost zašle Zákazník na adresu nebo emailovou adresu Společnosti, která stížnost Zákazníka prošetří, prošetří a podnikne potřebné kroky jak vůči stěžovateli, tak vůči ostatním Zákazníkům.

 1. Povinnosti Zákazníka

14.1 Zákazník je povinen chovat se při přepravě v souladu s pokyny řidiče a zejména dodržovat bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl před přepravou upozorněn na všechny okolnosti včetně bezpečnostních předpisů. Zákazník se dále zavazuje, že žádným způsobem nepoškodí dopravce a přepravní vozidlo, bude zachovávat jeho čistotu, nepoškozuje majetek ostatních přepravovaných osob a nebude při přepravě žádným způsobem způsobovat potíže. V případě porušení těchto povinností si je Zákazník vědom odpovědnosti za škodu způsobenou Společností nebo objednaným Přepravcem nebo třetím osobám svým jednáním.

14.2 Zákazník je rovněž povinen nastoupit do vozidla v dohodnutý čas příjezdu, s výjimkou případů, kdy zjistí, že do něj nemůže nastoupit z oprávněného důvodu (uvedeného výše).

 1. Platnost těchto obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 30. září 2017. V případě změn těchto obchodních podmínek, které jsou vyhrazeny Společností, se má za to, že Zákazník je vázán Obchodními podmínkami ve znění platném v době podpisu smlouvy, odeslání nebo odeslání platné objednávky. .